3D စကန္ဖတ္ျခင္း

3D Color Scanning ျပဳလုပ္၍ 3D ေမာ္ဒယ္ ကုိထိန္သိမ္းထားျခင္း
Artec Eva Color 3D Scanner ႏွင္႔ အရာဝတၳဴမ်ားကုိ 50Cm to 250Cm အတြင္း 3D Scan ဖတ္ေပးၿပီး Artec Studio program တြင္ 3D ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ တုိက္ရုိက္တိက်စြာ ထုတ္ေပးပါသည္။

Artec နဲ႔ Eva အေရာင္ 3D Scanner

3D Scanning Task Sequence
Artec EVA Color 3D Scanning