ပရီမီယံပံုမ်ား

လူပုဂၢိဳလ္ သုိမဟုတ္ ရုပ္ပုံငယ္တစ္ခုလား

Premium ပုံတူကုိ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ Customer ၏မ်က္ႏွာ ၊ ခႏၵာကုိယ္ႏွင္႔ ဝတ္ဆင္ထားေသာ အဝတ္အစားအတုိင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးအစားမ်ား
မဂၤလာဝတ္စုံ figure မ်ား ၊ နာမည္ေက်ာ္ႀကားထင္ရွားေသာ figureမ်ား ၊ display figure မ်ား

အဆင့္ ၁
Customer မွ character picture ပုံ ၃ ပုံမွ ၅ ပုံေပးပုိ႔ရပါမည္။ ေပးပုိ႔ထားေသာ ဓာတ္ပုံအတုိင္း စီနီယာ 3d designer မ်ားမွ 3d model ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ ၂
Customer မွ ေရးဆြဲဖန္တီးထားေသာ character 3d model ကုိ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင္႔ laser 3d printer ျဖင္႔ print ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ ၃
အဝတ္္အစားႏွင္႔ ဆံပင္ပုံမ်ားကုိ ဒီဇုိင္နာမွ တိက်စြာျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ ၄
Figure model မ်ားထုတ္လုပ္ၿပီးသည္ႏွင္႔ senior coloring designer မ်ားမွ တုိက္ရုိက္တိက်စြာ ေဆးျခယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

3D Model ဖန္တီးရာတြင္ ပုိမုိတိက်ေစရန္ ရုံးသုိ႔ သင္ကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍ 3D Scan ျဖင္႔ 3D Model ရယူႏုိင္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး 3D Scan ဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခေႀကးေငြ သီးသန္႔ထပ္မံ ေပးေဆာင္ရပါမည္။