စိတ္တိုင္းက်ပံု

ခႏၶာကုိယ္အျပည္႕

စိတ္တိုင္းက်ပံု ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ Customer မ်က္ႏွာႏွင္႔ ခႏၶာကုိယ္သာမက ဝတ္ဆင္ထားသည္႔အဝတ္အစားအတုိင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ စိတ္တိုင္းက်ပံု အမ်ဳိးအစားမ်ား
မိသားစုပံုမ်ား၊ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ပံုမ်ား၊ ေဘဘီပံုမ်ား

အဆင္႔ ၁
ခႏၶာကုိယ္ပုံ ၃ ပုံမွ ၅ ပုံႏွင္႔ မ်က္ႏွာပုံ ၂ပုံ မွ ၃ ပုံထိ ပုိ႔ေပးရပါမည္။

အဆင္႔ ၂
Customer မွေပးပုိ႔ေပးေသာ ဓာတ္ပုံ သုိ႔မဟုတ္ စကင္ဖတ္ထားေသာ ဖုိင္မ်ားအတုိင္း 3D ျဖင္႔တုိက္ရုိက္ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင္႔ ၃
ေရးဆြဲဖန္တီးထားေသာ 3D Model ကုိ customer မွ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင္႔ Laser 3D Printer ျဖင္႔ Print ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင္႔ ၄
Coloring ဒီဇုိင္နာမ်ားမွ Figure ပုံတူမ်ားကုိ 3D Printer ႏွင္႔ထုတ္ၿပီးသည္ႏွင္႔အေသးစိတ္ေဆးေရာင္ျခယ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

အမည္ 
နမူနာပံု
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 
Det stammer fra et stykke litteratur
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Det stammer fra et stykke litteratur
ထုတ္လုပ္မႈ 
Det stammer fra et stykke litteratur
အ႐ြယ္အစား 
Det stammer fra et stykke litteratur
ေစ်းႏႈန္း 
50000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 
Det stammer fra et stykke litteratur
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Det stammer fra et stykke litteratur
ထုတ္လုပ္မႈ 
Det stammer fra et stykke litteratur
အ႐ြယ္အစား 
Det stammer fra et stykke litteratur
ေစ်းႏႈန္း 
100000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 
Det stammer fra et stykke litteratur
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Det stammer fra et stykke litteratur
ထုတ္လုပ္မႈ 
Det stammer fra et stykke litteratur
အ႐ြယ္အစား 
Det stammer fra et stykke litteratur
ေစ်းႏႈန္း 
15000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 
Det stammer fra et stykke litteratur
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Det stammer fra et stykke litteratur
ထုတ္လုပ္မႈ 
Det stammer fra et stykke litteratur
အ႐ြယ္အစား 
Det stammer fra et stykke litteratur
ေစ်းႏႈန္း 
80000 Kyats