ဇာတ္ေကာင္ပံု

Main Character မ်ားကုိ အထူးဂရုစုိက္၍ ထိမ္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း

ဂိမ္း ၊ အန္နီးေမရွင္း ၊ ရုပ္ရွင္ မ်ားမွ ထူးျခားထင္ရွားေသာ ဇတ္ေကာင္မ်ား ၊ ႏုိင္ငံတကာ web toys မ်ားကုိ JITIM CO., Ltd မွ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ Premium figure မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရႊက္ေပးေနပါသည္။
Figure ပုံတူမ်ားကုိဖန္တီးရာတြင္ ျပင္ပတြင္ရွိေနေသာ Actual Character မ်ား၊ ရုိးရွင္းေသာဓာတ္ပုံမ်ားရႈ႕ေထာင္႔ေပါင္းစုံမွ ရုိက္ထားေသာဓာတ္ပုံမ်ားသာမက screen Capture ဖမ္းယူထားေသာဓာတ္ပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။
အေရအတြက္ အနည္းငယ္မွစ၍ ေထာင္ေပါင္းမ်ားအထိ Customer စိတ္ႀကဳိက္ေရႊးခ်ယ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။
အေရအတြက္အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ေစ်းႏႈန္းကြဲျပာျခားနားမႈရွိပါသည္။¬¬

အမ်ဳိးအစားမ်ား
ဂိမ္း ၊ အန္နီးေမရွင္း ၊ ရုပ္ရွင္ႏွင္႔ အြန္းလုိင္းေပၚတြင္ ေရပန္းစားထင္ရွားေနေသာဇတ္ေကာင္မ်ားသာမက အထူးျပဳလုပ္ဖန္တီးထားေသာ ဇတ္ေကာင္မ်ဳိးစုံကုိ Customer စိတ္တုိင္းက်ေက်နပ္သည္အထိ ေဆာင္ရႊက္ေပးေနပါသည္။
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရႊက္ေပးရာတြင္ Customer မွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သိရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

ပထမအဆင္႔
Character ပုံတူမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ေပးရာတြင္ ရႈ႕ေထာင္႔ေပါင္းစုံမွ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံ ၃ပုံမွ ၅ ပုံထိ ပုိ႔ေပးရပါမည္။
ေရွ႕မ်က္ႏွာ ေဘးတုိက္အေနထားမွ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားပါရွိရပါမည္။
ေပးပုိ႔ထားေသာ ဓာတ္ပုံတြင္ ပါရွိသည္႔အတုိင္း 3D Model ကုိတိက်စြာ ေရးဆြဲဖန္တီးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအဆင္႔
အပ္ႏွံထားေသာ ေမာ္ဒယ္ပုံတူကုိ ေလဆာ3D Printer ျဖင္႔ ပုံတူထုတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ Customer မွ ဖန္တီးေရးဆြဲထားေသာ 3d Model ကုိ 3d Print ထုတ္ရန္အတြက္ ခြင္႔ျပဳေႀကာင္းကုိ အသိမွတ္ျပဳ သေဘာတူညီေပးရပါမည္။

တတိယအဆင္႔
Coloring ဒီဇုိင္နာမ်ားမွ Figure ပုံတူမ်ားကုိ 3D Printer ႏွင္႔ထုတ္ၿပီးသည္ႏွင္႔အေသးစိတ္ေဆးေရာင္ျခယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

Customer မ်ားအပ္ႏွံထားေသာ ကုန္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ႀကာျမင္႔ခိ်န္ကြာျခားမႈရွိပါသည္။

အမည္ 
နမူနာပံု
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 
Det er en kendsgerning
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Det er en kendsgerning
ထုတ္လုပ္မႈ 
Det er en kendsgerning
အ႐ြယ္အစား 
Det er en kendsgerning
ေစ်းႏႈန္း 
150000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 
Det er en kendsgerning
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Det er en kendsgerning
ထုတ္လုပ္မႈ 
Det er en kendsgerning
အ႐ြယ္အစား 
Det er en kendsgerning
ေစ်းႏႈန္း 
180000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 
Alle Lorem Ipsum-generatore
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Alle Lorem Ipsum-generatore
ထုတ္လုပ္မႈ 
Alle Lorem Ipsum-generatore
အ႐ြယ္အစား 
Alle Lorem Ipsum-generatore
ေစ်းႏႈန္း 
400000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 
Alle Lorem Ipsum-generatore
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Alle Lorem Ipsum-generatore
ထုတ္လုပ္မႈ 
Alle Lorem Ipsum-generatore
အ႐ြယ္အစား 
Alle Lorem Ipsum-generatore
ေစ်းႏႈန္း 
450000 Kyats