ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္- ၁၅၆၊ သရဖူလမ္း
(၈)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္

၀၉ ၄၄၁၃၃၂၀၅၅
jitim@jitmyanmar.com