တိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးအျဖစ္ ဥေရာပခရီးသြားဧည့္ဆြဲေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအတြက္ အစိုးရနဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ YACL

19 November 2018

ရန္ကုန္ Aerodrome ကုမၸဏီလီမိတက္ (YACL) Frankfurt ႏွင့္ ရန္ကုန္အၾကား တိုက္႐ိုက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္လည္ပတ္ရန္ ဂ်ာမန္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအတြက္ Lufthansa ႏွင့္အတူ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အေျပာင္းအေ႐ြ႕ေနာက္ေက်ာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဥေရာပဧည့္သည္မ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈရဲ႕အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္တယ္, မစၥတာဟိုေဆး Angeja, YACL အႀကီးအကဲလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ (YIA) မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္းမွာ ႏိုဝင္ဘာလ 15 ရက္ေန႔တြင္ The Myanmar Times ကို ေျပာသည္။

စြမ္းရည္ျမႇင္႕

ေရွ႕ဆက္ Moving, YIA စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သစ္ကို လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ႂကြက္ (အစည္းအေဝးမ်ား, မက္လုံးေပး, ညီလာခံမ်ားႏွင့္ျဖစ္ရပ္မ်ား) ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ေစ်းကြက္အားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္း ဆက္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ဖို႔ ဟိုတယ္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မယ္ ျမႇင့္တင္ရန္ organieers အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ တည္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ။

ေနာက္ဆံုးဘေလာ႔ဂ္

20 November 2018

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံး e-commerce ကုမၸဏီအလီဘာဘာ Group ၏ Shop.com.mm, ျမန္မာ့လက္ေမာင္း, အေမရိကန္ကို ေက်ာ္ $ 90,000 (K143 သန္း) ၏ ေရာင္းအားေနထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ႏိုဝင္ဘာလ 11 ရက္ေန႔တြင္ ၎၏ပထမဆုံးတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေန႔အြန္လိုင္ းေရာင္းခ်မႈ၏ ပထမတစ္နာရီအတြက္အခါ သမယလည္း 11,11 အျဖစ္ လူသိမ်ား, တ႐ုတ္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးေစ်းဝယ္ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

20 November 2018

ေရွးေခတ္ တ႐ုတ္ေလးပါးကို အႀကီးအတီထြင္မႈတစ္ခုမွာ, ပုံႏွိပ္ျခင္း, ေခတ္သစ္တစ္ခု၏ နယ္ျခားမုခ္အေပၚ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း- အစြန္းနည္းပညာမ်ား၏စက္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ေထြးပိုက္ကို ေက်းဇူးတင္သည္,
အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

21 November 2018

ျမန္မာျပည္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတက္စာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ တနလၤာေန႔မွာေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ဆံေရးသစ္ကို ဝန္ႀကီးဌာနတည္ေထာင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ာ းသို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအေပၚ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ညႇိႏႈိင္းဘို႔ လမ္း, အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။