ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ကို ကူညီနယူးဝန္ႀကီးဌာနက, Single-window ကို စနစ္က

21 November 2018

ျမန္မာျပည္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ တက္စာျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ တနလၤာေန႔မွာေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ဆံေရးသစ္ကို ဝန္ႀကီးဌာန တည္ေထာင္ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအေပၚ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ညႇိႏႈိင္းဘို႔လမ္း, အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ဆံေရးအသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ န္ႀကီးဌာနျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ာ းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဘို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေပးထားတဲ့ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အစျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ကုလားထိုင္သူသည္ ဦးေသာင္းထြန္းက helmed လိမ့္မည္။

"ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ာ းျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါသည္ႏွင့္ အသစ္ေသာဝန္ႀကီးဌာနက တိုင္းျပည္အတြက္ ပိုၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ drawing ကို အာ႐ုံစိုက္ဖို႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္" ဟု ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

အသစ္က ဝန္ႀကီးဌာနကရဲ႕တာဝန္ဝတၱရားတစ္ခုမွ ေလွ်ာက္ထားအေပါင္းတို႔သည္ တစ္ဦးတည္း-stop စင္တာမွတဆင့္ လိုအပ္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား, ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုတည္းဝင္းဒိုးကို ျဖည့္စြက္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖြင့္ပါက ပိုမိုလြယ္ကူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားတစ္ခုတည္း ျပတင္းေပါက္စနစ္ကတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အဘို႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျဖစ္လိမ့္မည္။

"ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လာသူမ်ားသည္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပါဝင္ပတ္သက္မ်ားစြာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္, ပါမစ္ရတဲ့အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္ အဆုံးမဲ့ အနီေရာင္တိပ္လည္းမရွိ။ ဤအမႈကိစၥရပ္မ်ာ းေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္, က အမႈအရာျမန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမ်ားအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မည္ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက အနီေရာင္တိပ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ တစ္ခုတည္း ျပတင္းေပါက္ system ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာျဖစ္ပါတယ္ "ဟုဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ေနာက္ဆံုးဘေလာ႔ဂ္

19 November 2018

ရန္ကုန္ Aerodrome ကုမၸဏီလီမိတက္ (YACL) Frankfurt ႏွင့္ ရန္ကုန္အၾကား တိုက္႐ိုက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္လည္ပတ္ရန္ ဂ်ာမန္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအတြက္ Lufthansa ႏွင့္အတူ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အေျပာင္းအေ႐ြ႕ေနာက္ေက်ာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဥေရာပဧည့္သည္မ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈရဲ႕အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္တယ္, မစၥတာဟိုေဆး Angeja, YACL အႀကီးအကဲလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ (YIA) မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္းမွာ ႏိုဝင္ဘာလ 15 ရက္ေန႔တြင္ The Myanmar Times ကို ေျပာသည္။

20 November 2018

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံး e-commerce ကုမၸဏီအလီဘာဘာ Group ၏ Shop.com.mm, ျမန္မာ့လက္ေမာင္း, အေမရိကန္ကို ေက်ာ္ $ 90,000 (K143 သန္း) ၏ ေရာင္းအားေနထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ႏိုဝင္ဘာလ 11 ရက္ေန႔တြင္ ၎၏ပထမဆုံးတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေန႔အြန္လိုင္ းေရာင္းခ်မႈ၏ ပထမတစ္နာရီအတြက္အခါ သမယလည္း 11,11 အျဖစ္ လူသိမ်ား, တ႐ုတ္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးေစ်းဝယ္ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

20 November 2018

ေရွးေခတ္ တ႐ုတ္ေလးပါးကို အႀကီးအတီထြင္မႈတစ္ခုမွာ, ပုံႏွိပ္ျခင္း, ေခတ္သစ္တစ္ခု၏ နယ္ျခားမုခ္အေပၚ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း- အစြန္းနည္းပညာမ်ား၏စက္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ေထြးပိုက္ကို ေက်းဇူးတင္သည္,
အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။