အေၾကာင္း

ေဂ်အိုင္တီအိုင္အမ္ ကုမၸဏီလီမိတက္

ကုိးရီးယားလူမ်ဳိး Won Nam Hee မွ JITIM Co., Ltd. ကုိ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။
ငယ္ရႊယ္တက္ႀကြ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္မွာပင္ ဖြံၿဖဳိးေနေသာ ေစ်းကြက္ကုိပုိင္ဆုိင္ခဲ႔ၿပီး Customer မ်ား မိတ္ဖက္ပါတနာမ်ား၏ ယုံႀကည္မူကုိ ရုိးရွိးစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။

ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္မ်ားဆီသုိ႔ အတူတူခရီးဆက္ႀကပါစုိ႔

JITIM Co., Ltd. တြင္ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ား ပံပုိးကူညီႏုိင္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ Customer စိတ္တုိင္းက်ေဆာင္ရႊက္လုိေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တစ္ေနရာထဲ ေဆာင္ရႊက္ေပးေနပါသည္။
ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ား ၊ end user မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပး၍ မိတ္ဖက္ပါတနာမ်ားႏွင္႔ ခုိင္မာရင္ႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ Artec 3d scanner, Zortrax ႏွင္႔ Formlabs 3d printer မ်ားဝယ္ယူၿပီး service ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရွိပါသည္။
JITIM Co., Ltd. သည္ ျပည္တြင္းတြင္ 3d printing ၊ 3d design ၊ figure ႏွင္႔ mass production လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။

3d Scanning –
3d Scan ဖတ္ရန္အတြက္ Artec Eva Color Scanner ၁ ခုႏွင္႔ Artec Studio software 2 ခုရွိပါသည္။

3d model ျပဳလုပ္ျခင္း –
3d model ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ 3ds Max ၊ ZBrush ၊ Auto CAD 2/3d ၊ Cinema 4d ႏွင္႔ Rhinoceros မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ေဆာင္ရႊက္ေပးပါသည္။

3D Print ထုတ္ေပးျခင္း –
3D Print ထုတ္ေပးရာတြင္ အရႊယ္အမ်ဳိးအစား အရာဝတၱဳေပၚမူတည္၍ Form 2 ႏွင္႔ Zortrax 3d priter ကုိအသုံးျပဳၿပီး 3d print ထုတ္ေပးပါသည္။
SLA နည္ပညာသုံး Form 2 3d printer (၂) လုံး၊ Zortrax M 200 (2) လုံးႏွင္႔ M 300 (1) လုံး ရွိပါသည္။

Other –
Large post-processing, Coloring, reproduction : 2 light shavers, Two spray booths, Two defoaming machines.

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏အျမင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 3d နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာရန္

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ရည္မွန္းခ်က္

ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံႏုိင္ရန္ႏွင္႔ တစ္ေနရာထဲ ၿပီးၿပည္႔စုံေသာ ဝန္ေဆာင္မူမ်ားကုိ Customer အားလုံးရရွိေစရန္

Service

3D Charactering, 3D Modeling, 3D Printing
Post Processing , Coloring ,Mold & Copy , Mass Production

Product

Real Figure∙ Movie ∙ Animation ∙ Game Character Figure
Diorama, Model, New Product
Promotion ∙ Sale Figure ∙ Key Ring, Snow Ball, etc. Mass Production product

Capability

3D Scanning
- Artec EVA Color Scanner 1, Artec studio 2copy
3D Modeling
- 3D Max, ZBrush, Auto CAD 2/3D, Cinema 4D
3D Printing
- Form 2(SLA) 2 versus, Zottrax M200 2 versus, M300 1 versus(FDM)
Large post-processing, Coloring, reproduction
- 2 light shavers, Two spray booths, Two defoaming machines
Other
- Photoshop, Illustrate, Adobe After Effect, Topo Gun, Mud Box

Advantages of JIT Myanmar

The team consists of experts from two to five years of experience.
Equipped with 3D printing equipment and software from A to Z.
It has an organic working system with foreign affiliated companies.
From animation modeling, game figure modeling to printing, production and delivery.
We have experience. There is Cooperation factory in Dongguan.