အထူးခဏသာ

အထူးထိေတြ႕စရာ

ေဂ်အိုင္တီအိုင္အမ္ ကုမၸဏီလီမိတက္

ကုိးရီးယားလူမ်ဳိး Won Nam Hee မွ JITIM Co., Ltd. ကုိ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။

ဇာတ္ေကာင္ပံု

ဂိမ္း ၊ အန္နီးေမရွင္း ၊ ရုပ္ရွင္ မ်ားမွ ထူးျခားထင္ရွားေသာ ဇတ္ေကာင္မ်ား ၊ ႏုိင္ငံတကာ web toys မ်ား

ပံုအစစ္မ်ား

အဆင္သင္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ ခႏၶာကုိယ္ေပၚတြင္ Customer စိတ္တုိင္းက်ဖန္တီးထားေသာ ဦးေခါင္းပုိင္းကုိ တပ္ဆင္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ Figure အမ်ဳိးအစား

စိတ္တိုင္းက်ပံု

Customer မ်က္ႏွာႏွင္႔ ခႏၶာကုိယ္သာမက ဝတ္ဆင္ထားသည္႔အဝတ္အစားအတုိင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ပရီမီယံပံုမ်ား

Premium ပုံတူကုိ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ Customer ၏မ်က္ႏွာ ၊ ခႏၵာကုိယ္ႏွင္႔ ဝတ္ဆင္ထားေသာ အဝတ္အစားအတုိင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ေဈးဝယ္ကုန္တိုက္သို႕ သြားရန္